Call for Applications, WoWoman: WoWideo

WoWoman is a women empowerment platform, which creates space and tools for women to be able to achieve the coolest, craziest and the most “impossible” dreams She has.

One of our active work in this direction became a new project which we are glad to announce – WoWoman: WoWideo! for capacity building of women having interest to cinematography.

Our slogan “Camera! Action! Non-Stop!” tells its own tale – there is too much to learn in constantly changing cinematography environment so we are not going to stop until we create our own “Hollywood”.

First edition of the project will be delivered in 7 interactive classroom evening lessons and 3 independent full-day workshops during March 10 – May 10 2017 with professionals of Filmmaking Industry, such as Ahmed Mukhtar, Maria Ibrahimova, Famil Mahmudbayli. Workshops with other locally and internationally recognized film professionals are also expected to become important part of our 2-month project. There is a great opportunity for you to start a career in filmmaking. WoWoman actively cooperates with “Women in Motion” project launched by filmmaker Maria Ibrahimova with support from U.S. Embassy.

We believe that the training reveals cinematograph in every single participant and She will gain practical knowledge to shot Her own short movie. Application deadline is March 7, 2017, criteria for acceptance of the best applicants is Her outstanding film idea and strong motivation to delve deep in this industry.

More information is available on the official project page WoWoman:WoWideo, as well as online site of WoWoman platform.

To apply for WoWideo Cinematography School please fill in the following form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBAGu9p70TFJA8LhIikmuiauuSqAWaWb85NjPc3Fyhph1eag/viewform?c=0&w=1

We believe She can make this worldAwesome!

***

WoWoman является платформой для раскрытия прав и возможностей женщин, создающей пространство, чтобы помочь достичь самые крутые, безумные и самые “невозможные” мечты, которые у Нее есть.

Одной из нашых активных работ в этом направлении стал новый проект, который мы рады представить – WoWomanWoWideo!, созданный для наращивания потенциала женщин, имеющих интерес к кинематографии.

Наш лозунг: “Камера! Мотор! Нон-стоп! “говорит сам за себя – слишком много всего, чему надо учиться в постоянно меняющейся кинематографической среде, поэтому мы не будем останавливаться, пока не создадим наш собственный!” Голливуд “.

Первая часть проекта будет представлена в виде 7 интерактивных вечерних занятий и 3-х независимых полнодневных семинаров, которые будут проведены в период с 10 марта – 10 мая 2017 года профессионалами сферы кинопроизводства Ахмедом Мухтар, Марией Ибрагимовой, Фамилем Махмудбайли. Семинары с ведущими национальными и международно признанными профессионалами кино также должны стать важной частью нашего двухмесячного проекта. Это большая возможность для Нее, желающей начать карьеру в кино. WoWoman активно сотрудничает с проектом «Women in Motion», созданный режиссером Марией Ибрагимовой при поддержке посольства США в Баку.

Мы считаем, что обучение раскроет кинематографа в каждом участнике, и Онаполучит необходимые практические знания для создания Ее собственного короткого фильма. 

Срок подачи заявок до 7 марта 2017 года, критерием для принятия лучших претендентов является ее выдающаяся идея фильма и сильная мотивация, для вовлечения в эту отрасль.

Более подробная информация доступна на официальной странице проекта WoWoman:WoWideo, а также на сайте платформы WoWoman

Чтобы подать заявку на участие в Кинематографической школе WoWideo, необходимо заполнить следующую форму:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBAGu9p70TFJA8LhIikmuiauuSqAWaWb85NjPc3Fyhph1eag/viewform?c=0&w=1

Мы верим, что Она может сделать этот мир удивительным!

***

Wowoman qadınlara ən çılğın və “imkansız” xəyallarını həyata keçirmək üçün şərait yaradan platformadır.

Bu yolda aktiv işlərimizdən biri elan etməkdənməmnun olduğumuz WowomanWowideolayihəsidir kikinematoqrafiyaya marağı olanxanımlara lazımi bacarıqlara yiyələnməsi üçünyaradılıb.

Bizim şüarımız “CameraActionNonStop!” özülayihənin məzmunu haqqında anlayış yaradırdaim hərəkətdə olan kinematoqrafiyamühitində öyrəniləsi çox şey var və biz özHollivudumuzu yaradana qədərçalişacağıq.

Layihənin birinci hissəsi 7 interaktiv dərsdənve 3 günlük müstəqil seminar daxil olmaqla10 Mart  10 May 2017 tarixləri arasindaAhmed MuxtarMaria IbrahimovaFamilMahmudbayli kimi kino sahəsindəprofessionalların təlimləri ilə yerinəyetiriləcək. Həm yerli, həm də beynəlxalq mühitdə məşhur olan digər film peşəkarların da bizim 2 ay davam edəcək təlimlərimizdə studio dərslər üçün istirakı gözlənilir. Bu kinematoqrafiya sahəsində karyeraniza başlanğıc üçün böyük fürsətdir. Wowoman həmçinin Maria Ibrahimova tərəfindən ABS sefirliyinin dəstəyi ilə yaradılmış “Women in motion” layihəsi ilə əməkdaşlıq edir.

Biz inanırıq ki, bu təlimlər hər bir istirakçının ruhundaki kinematoqrafı oyadacaq və O öz qısa filminin çəkilişi üçün lazımi bilikləri əldə edəcək. Qeydiyyat üçün son tarix 07.03.17-dir. Ən yaxşı namizədlərin qəbul  olunması üçün kriteriya maraqlı film ideyasının və bu sahədə ireliləmək üçün güclü motivasiyasının olmasıdır. Elavə məlumatı WoWoman:WoWideo facebook səhifəsi və  WoWoman saytından əldə edə bilərsiniz.

Wowideo kinematoqrafiya məktəbinin nümayəndəsi olmağa bir addım olaraq bu formu doldura bilərsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBAGu9p70TFJA8LhIikmuiauuSqAWaWb85NjPc3Fyhph1eag/viewform?c=0&w=1

Biz inanırıq ki, “O” bu dunyanı m

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.